https://youtu.be/De-6P3BidVo

Uruguay wins the group over Egypt

By Ian Dei